Fastställda av årsmötet 2009-02-26.

§1. Ändamål.
Partiets namn är Det Lokala Partiet I Heby Kommun. I dagligt tal kallat Lokala Partiet med förkortningen LP. Partiet härrör från f.d. Läns(bytar)partiet, som instiftades 1998. Partiets övergripande mål är att utifrån de nya förutsättningarna med Heby kommun tillhörande Uppsala län, arbeta för att hela kommunen skall bli en levande framtidskommun och med en positiv utveckling för kommunens alla centralorter, där innevånarna finner ett bra boende, en bra barnomsorg, en bra skola, en bra äldreomsorg och i övrigt ett meningsfullt liv. Att skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat är i detta sammanhang väsentligt.

§2. Verksamhetsår.
Partiets verksamhetsår skall vara kalenderår.

§3. Årsmöte.
Årsmötet är partiets högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas senast före april månads utgång. Kallelse skall avsändas senast 14 dagar före mötet. Extra årsmöte kan vid behov inkallas av partistyrelsen eller om minst hälften av partiets medlemmar så önskar.
De medlemmar som betalat medlemsavgift har rätt att närvara och yttra sig på årsmötet.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar och befullmäktigade ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötet.
Dagordningen skall bl.a. omfatta följande punkter:
- årsmötets stadgeenliga utlysande.
- dagordningens godkännande.
- val av årsmötesordförande och årsmötessekreterare.
- val av två justerare, tillika rösträknare.
- verksamhetsberättelse.
- ekonomisk rapport.
- revisionsberättelse.
- fråga om ansvarsfrihet.
- fastställande av medlemsavgift.
- fastställande av budget.
- val av partiordförande.
- val av partistyrelseordförande.
- val av partisekreterare.
- val av övriga partistyrelseledamöter.
- val av revisorer.
- val av valberedning.
- behandling av till årsmötet inkomna motioner.
Underlag för beslut delges medlemmarna i kallelse till årsmötet.

§4. Valberedning.
Valberedningen skall i god tid före årsmötet genom kontakter med partistyrelsen och övriga medlemmar utarbeta förslag till: partiordförande, vice partiordförande, partistyrelseordförande, partisekreterare, övriga partistyrelseledamöter och revisorer. Partistyrelsens presidium utser förslag till valberedning.

§5. Motioner och förslag.
Varje medlem kan lämna motioner och förslag till årsmötet. Sådana motioner och förslag skall vara partistyrelsen tillhanda för beredning senast den 31 januari.

§6. Partistyrelse.
Partistyrelsen år partiets beslutande organ under tiden mellan två årsmöten. Partistyrelsen utser inom sig nödvändiga funktioner, utom ordförande, som utses av årsmötet.

Partistyrelsen sammanträder när partistyrelseordförande, partiordförande eller annan ledamot tillsammans med någon av dessa så anser befogat.
Partistyrelsen består av ordförande och sju ledamöter
ordförande, mandattid ett (1) år
vice ordförande, mandattid två (2) år
kassör, mandattid två (2) år
sekreterare, mandattid ett (1) år
två ledamöter, mandattid två (2) år
två ledamöter, mandattid ett (1) år
Partistyrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har partistyrelseordförande utslagsröst.

Vid partistyrelsens sammanträden skall protokoll föras och justeras av partistyrelseordförande och ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

Dagordning till partistyrelsesammanträden skall ske skriftligen och utsändas i samband med kallelse senast en vecka före mötet.

Det åligger partistyrelsen att:
- verka för partiets syfte och ansvara för den löpande verksamheten.
- informera om partiets verksamhet.
- verkställa beslut fattade av årsmötet.
- handha och ansvara för partiets medel.
- tillse att fullständiga räkenskaper förs och till årsmötet upprätta verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, förslag till budget och eventuellt förslag till arbetsplan.
- fortlöpande förse revisorerna med styrelseprotokoll och ekonomisk information.

§7. Medlemsmöte.
Medlemsmöte utlyses när så erfordras för att inhämta medlemmarnas åsikter i viktiga politiska frågor.

§8. Revision och räkenskap.
Revisorer väljs för ett år. Revisorerna skall fortlöpande kontrollera partiets verksamhet och räkenskaper och vid årets utgång granska årsredovisningen och partistyrelsens förvaltning samt avge revisionsberättelse till årsmötet.

§9. Teckningsrätt.
Partiet tecknas av partiordförande och kassör var för sig.

§10. Medlemsbestämmelser.
Ansökan om medlemskap i partiet görs till partistyrelsen. Medlem i partiet betalar av årsmötet fastställd årsavgift.
Till förtroendeposter inom partiet kan endast partimedlemmar väljas. Medlem som lämnar partiet frånträder därmed sina av partiet givna uppdrag.
Medlem som uppträder osolidariskt mot partiet, som bedriver propaganda i strid mot partiets idé- och handlingsprogram eller stadgar, eller som på annat sätt uppenbart skadar partiet och dess verksamhet, kan uteslutas av partistyrelsen. För uteslutning fordras 2/3 av avgivna röster. Beslutet, som omedelbart träder i kraft, skall underställas nästkommande årsmöte för prövning.

§11. Stadgar.
Dessa stadgar kan ändras eller upphävas genom beslut vid årsmöte. För beslut fordras minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster från vid mötet närvarande medlemmar eller befullmäktigade ombud.

§12. Partiprogram.
Partiets program fastställs och ändras med enkel majoritet vid ordinarie årsmöte.

§13. Upplösning.
För upplösning av partiet fordras beslut lika som i § 11. Partiet anses upplöst om kandidater inte har anmälts för två (2) ordinarie kommunalval i följd.
Eventuella innestående medelskall i sådant fall tillfalla någon lämpligt ungdomsverksamhet i Heby kommun.

Stadgar

© Lokala partiet i Heby kommun

LP_HEM.html