Skyddsplan

(Skydd mot hot och våld för politiker.)


Våren 2016
Fotot visar en folkvald politiker,
som blivit utsatt för hot och våld.


Skyddsplan.
Detta är en SKYDDSPLAN för Lokala partiet i Heby kommun.

Syftet är att ge råd och stöd för partiets medlemmar i händelse av

HOT och VÅLD p.g.a. partimedlemmarnas politiska uppdrag.
Citat:
”Det är verkligheten. Vi blir hotade, hånade och trakasserade. Jag pratar med andra över partigränserna. Det är lika överallt. Vi blir angripna och är mycket utsatta. Det är ett hot mot demokratin. Jag menar, vem vill ha ett jobb där du blir påhoppad, din familj blir kränkt och du blir kallad alla möjliga saker. Folk ska fixa dig och leta rätt på dig....”


I din roll som förtroendevald politiker finns risk för att du

utsätts för trakasserier, hot och i värsta fall våld.

Varje år blir förtroendevalda runt om i Sverige

utsatta för trakasserier och hot i olika former.

En av fem politiker utsätts för brott eller incidenter

i samband med sitt förtroendeuppdrag.Det som är vanligast är att bli utsatt för hot och trakasserier på bloggar, mail och sociala medier. Hoten och trakasserierna är ofta personangrepp, kritiska åsikter mot partiet eller kopplade till ett speciellt beslut. Trakasserierna och hoten är oftast anonyma. Det finns flera som blivit utsatta för fysiska påhopp och vissa har haft ”stalkers” efter sig. Det handlar om obehagliga telefonsamtal, elaka bloggar, ofta med osanningar. Somliga berättar att det ofta kommer fram människor och uppträder hotfullt vid restaurangbesök och i andra offentliga miljöer. 
# Med denna handling redovisas:

 1.   Hur du kan undvika trakasserier, hot och våld 

 2.   Vad du kan/bör göra om du råkar ut för trakasserier, hot och våld 

 3.   Vem gör vad i säkerhetsarbetet  

 4.   Vilken hjälp du kan förvänta dig att få om något händer


# Vem är förövare och med vilket syfte?

Förövare kan vara enskilda privatpersoner, extremister på politiska ytterkanter, grupper som hetsar mot homo- och bisexuella, rasister, religionsfanatiker, abortmotståndare, etc.


# Varför sker det?

Syftet kan vara att påverka en ledamot att sluta arbeta politiskt, påverka i en konkret åtgärd, påverka beslut i en sakfråga eller uttrycka hat mot ledamöter, samhällsgrupper, migranter, religiösa, eller strängt taget vad som helst.


# Anledningar till aggressivt och hotfullt beteende


Olika personer kan ha olika grund för aggressivt och hotfullt beteende: 

Missnöje med beslut. Negativa beslut/åtgärder, där personen anser att beslutet/åtgärderna drabbar honom/henne negativt.

Förorättad/kränkt på grund av upplevd kränkande behandling.

Svår personlig situation som man skuldbelägger andra för. Desperat/inlåst livssituation. 

Känsliga frågeställningar som avhandlas.

Ledamots exponering i massmedia i samband med särskilda frågeställningar.

Häftigt ”svårstyrt” humör.

Aggressivt/hotfullt uppträdande som personen ”normalt” använder som sitt sätt att ha med samhällsföreträdare och andra människor att göra.  

Psykisk sjukdom/personlighetsstörningar, grav senilitet och dylikt.

Illasinnade personer/grupper som vill påverka ett beslut eller få uppmärksamhet


# Hur möter man aggressiva och hotfulla personer?

 

Det är viktigt att man på ett lämpligt sätt försöker möta personer som uppträder aggressivt och hotfullt för att försöka ”lugna ner” dem, dämpa deras aggressivitet och hotfullhet.
Några råd: 

•Inse att vissa människor kan uppträda irrationellt om de känner vanmakt och befinner sig i underläge. 

•Särskilt gäller detta psykiskt sjuka eller gravt senila människor. De uppträder inte avsiktligt eller medvetet aggressivt och hotfullt. Beteende hör  till sjukdomsbilden.  

•Visa respekt och förståelse. Även en besvärlig människa är en medmänniska som har rätt att bemötas på ett korrekt sätt. 

•Klargör dock samtidigt att ni också har rätt att bemötas på samma sätt. Ni utför ett uppdrag som styrs av lagar och andra regelverk och som ofta är svårt. Det är inte av illvilja som ni beslutar/vidtar de aktuella åtgärderna.  

•Markera att för att ni arbetar i en serviceorganisation, betyder det inte att ni måste acceptera vad som helst ifråga om uppträdande och beteende. 


# Platser där brottsliga angrepp kan förekomma:


Arbetsplatsen

Bostaden eller närområdet till bostaden

Mötesplatser och möteslokaler

I samband med resor 

Platser där en ledamot uppehåller sig på fritiden eller under utövandet av politiskt uppdrag


# Vem gör vad i säkerhetsarbetet? 


-/- Säkerhetsfunktionen i Heby kommun hjälper till med:

Utbildning, information, rådgivning och stöd

Sammanställning av hot, trakasserier och brottsliga budskap

Samordnar och är länk mellan partierna och Polismyndigheten. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller på något sätt blivit utsatt för hot, trakasserier eller ett brottsligt budskap.

 

-/- Partierna

Partiernas medverkan i säkerhetsarbetet är viktig. För att säkerhetsfunktionen skall nå ut till partierna med säkerhetsinformation bör partierna utse en kontaktperson i säkerhetsfrågor som kommunen kan samverka med.


-/- Kontaktpersonen har i uppgift att: 

Vara kontaktperson mot säkerhetsfunktionen avseende säkerhetsinformation 

Vara uppmärksam på enskilda politikers hotbild

Informera säkerhetsfunktionen om planerade möten med riskkaraktär.


-/- Polismyndigheten har följande ansvarsområden:

Att genom synlighet och i förekommande fall öppet ingripande säkerställa den offentliga mötesfriheten och de deltagandes säkerhet (Platsbevakning/tillsyn vid möten)

Samverka med kommunens säkerhetsgrupp

Utföra hotbildsanalyser

Hjälpa i akuta situationer (112) 


# Att förebygga trakasserier, hot och våld 

Hot och trakasserier kan framkalla stress och oro hos den som blir utsatt. Men risker kan förebyggas genom kunskap och medvetenhet.  Det är därför viktigt att vara mentalt förberedd på de risker som du kan utsättas för, så att du snabbt kan agera för att förebygga/förhindra en negativ händelseutveckling. 


# Utbildning 

Med kunskap förbättras förutsättningarna att hantera en oönskad händelse på rätt sätt. Säkerhetsfunktionen i Heby kommun har kontakter och kan hjälpa till med utbildningar som handlar om hur man kan förebygga trakasserier, hot och våld samt hur man kan stärka förmågan om något ändå skulle inträffa. 


# Om du utsätts för trakasserier, hot eller våld 

Nedan finns checklistor som används som stöd i arbetet med att förebygga och hantera oönskade situationer. Då ingen händelse är den andra lik går det inte att fastställa ett exakt arbetsförlopp. Det är situationen som styr åtgärderna  och i vilken ordning de bör utföras.


# Olika former av hot och våld mot den kommunala   verksamheten.


Olika former av hot och våld som kan förekomma mot kommunen:

 1.   Bombhot mot verksamhetens arbetslokaler och fordon. 

 2.   Sabotagehot mot  verksamhet, lokaler, privata fordon eller bostäder.  

 3.   Telefonhot och telefonterror.

 4.   Misshandelshot eller utförd misshandel i syfte att skrämma eller skada. 

 5.   Utpressningshot, t ex hot mot familjemedlemmar i hämnd- eller skrämselsyfte. 

 6.   Utpressningshot i syfte att ”få som man vill” i något ärende. 

 7.   Angrepp på vårdpersonal i syfte att få tag på mediciner/droger.
Checklista för RISKBEDÖMNING vid möten.a) Kan mötet dra till sig intresse från grupper/individer som utgör risk för hot och våld eller som på annat sätt kan tänkas störa mötet? (Behandlas kontroversiella ämnen?)Nej                                         Osäkert                               Ja                

Kommentarer:   

----------------------------------------------------------------------------------------


b) Medverkar personer/grupper som har en hotbild riktad mot sig? Nej                                         Osäkert                               Ja


Kommentarer: 

----------------------------------------------------------------------------------------


c) Finns det risk för överförda hotbilder från annat håll eller andra händelser?Nej                                         Osäkert                               Ja


Kommentarer:  

----------------------------------------------------------------------------------------


d) Pågår andra evenemang i närheten som kan påverka bedömningen? (Demonstrationer, manifestationer, möten mm.) Nej                                         Osäkert                               Ja


Kommentarer: 

----------------------------------------------------------------------------------------


e) Arrangörens bedömning av hotbild utifrån stämningsläge, medierapportering, antal deltagare, övrig information mm?


  

Nej                                         Osäkert                               Ja


Kommentarer:  

----------------------------------------------------------------------------------------f) Sammanfattande bedömning


Låg risk                                  Medel                                 Hög                

----------------------------------------------------------------------------------------
Checklista före mötet (Planera)  


                                                           Har             Skall               Ej

                                                         beaktats      åtgärdas        aktuellt


Riskbedömning                                   ----               ----               ----


Medhjälpare/kollega på plats              ----               ----               ----


Undvik ensamarbete.
Prata ihop er före mötet hur ni kan hantera uppkomna situationer och

vem som gör vad.                


Lokal polis underrättad                       ----               ----                ----


Platsen för mötet                                 ----               ----                ----

a) Talarplats                                  

Smidig väg till och från talarplatsen.
Inga åskådare bakom ryggen, inga fysiska hinder eller funktionärer i utrymmet mellan talare och publik


b) Larmmöjlighet                                ----               -----                ----
Laddad mobiltelefon.
Bestäm vem som larmar och till vilket tfn-nummer.
Möjlighet till snabb hjälp etc.


c) Andra ”egna” utrymmen                ----                ----                 ----

Transport till och från mötesplatsen.                             
Parkera bilen för att underlätta smidig ankomst

och avfärd, taxi, sällskap till och från etc.


Checklista under mötet (Genomföra)                                                                   


Ge akt på stämningen 

Om något händer: Se checklista ”Åtgärder vid hot och våld”
Checklista efter mötet (Följa upp och förbättra)               


Om polis är underrättad, kontakta dem och berätta att aktiviteten är avslutad


Om något hänt, se till att drabbad inte lämnas ensam.
Prata igenom händelsen. Om något allvarligt hänt, se handlingsplan för åtgärder efter våld, och olyckor


Vad gick bra och vad kan göras bättreOm du utsätts för trakasserier, hot eller våldDina åtgärder vid trakasserier, hot och våld 

Konkreta råd för vad du kan och ska göra får du i checklistan ”Åtgärder vid trakasserier, hot och våld”.   


Särskild hotbildsbedömning 

Om du har utsatts för ett allvarligt hot görs en hotbildsbedömning av polisen.

Kontakta säkerhetsfunktionen.  


Skyddsåtgärder 

Vilka åtgärder som sedan vidtas styrs av vad som har hänt och bedömd hotbild.  


Utredning och återkoppling 

Det är polisen som utreder eventuella brott. Har du gjort en anmälan är det viktigt att du får återkoppling. Om detta  inte fungerat, tveka inte att höra av dig till polisen och till kommunens säkerhetsfunktion. 


Definition: OTILLÅTEN PÅVERKAN


Begreppet ”otillåten påverkan” omfattar en rad handlingar som syftar till att påverka politikers beslutsfattande. Om dessa brott begås organiserat och systematiskt hotas det demokratiska systemet. Otillåten påverkan kan handla om: 


•Trakasserier innebär förtal, förolämpning, ofredande, ryktesspridning, kränkande uttalanden eller smädningar, falska

beställningar, bedrägeri, upprepade telefon- eller brevkontakter, eller subtila hot.


•Hot innebär att någon avsiktligt utför utpressning, direkta påtryckningar, utlovar repressalier, eller hotar om våld mot annan person med avsikt att framkalla rädsla. Det kan ske  muntligt, skriftligt eller med subtila medel (t.ex. klädnad)


•Brottsligt budskap är budskap som kan definieras som hets mot folkgrupp, mot olika etniciteter, andra religionsutövare, HBTQ-personer etc. 


•Fysiskt våld/skadegörelse mot person eller egendom. Våld innebär fysiskt angrepp mot person, preparerade försändelser etc. Skadegörelse innebär att någon skadar eller förstör egendom. I sammanhanget inräknas allt från klotter till grövre former av skadegörelse och även anlagd brand.


•Misshandel innebär att någon slår, sparkar, skadar eller tillfogar annan person smärta.


•Korruption i form av otillbörliga erbjudanden av slag.


Trakasserier delas upp i tre typer:


Enskilda negativa händelser utan att förövaren varit fysiskt närvarande:


- obehagliga telefonsamtal, brev, e-post eller SMS.

- någon har beställt varor eller tjänster till dig i ditt namn utan att du önskar det.
Gäller enskilda händelser som INTE är del av en serie händelser som du vet eller tror utförts av en och samma person eller grupp.


Enskilda negativa händelser där förövaren varit fysiskt närvarande:


- olika former av förföljelse och kontakter som är oönskade och obehagliga.
Gäller enskilda händelser som INTE är del av en serie händelser som du vet eller tror utförts av en och samma person eller grupp.


Upprepade negativa händelser från en och samma person eller grupp oavsett om förövaren/förövarna varit fysiskt närvarande eller inte:


- trakasserier, men endast sådana som INGÅTT i en serie händelser som du vet eller tror utförts av en och samma person eller grupp. 


Otillåten påverkan kan innebära en svår kränkning och leda till psykiska eller fysiska skador för den som drabbas. Det är även ett säkerhetsproblem för både den drabbade och för kommunen. Det är av största vikt att otillåten påverkan motverkas så att rättssäkerhet och demokrati inte undergrävs.Åtgärder vid trakasserier,
hot eller våldÅtgärder vid hot som innebär en överhängande FARA:


§ Larma så snart du kan utan risk (Överfallslarm eller 112)
§ Uppträd lugnt och försök lugna ner den som hotar
§ Lyssna aktivt och avbryt inte den som hotar
§ Tala lugnt och sansat och undvik motargument.

§ Försök att uppmärksamma någon annan på situationen för att      bryta stämningen.
§ Undvik alla former av fysisk kontakt och handgemäng
§ Men om ett hot övergår till våldshandling:
- Ta skydd
- Ropa på hjälp, skrik. Skrik får ofta en angripare att avbryta
- Försök att ta dig/fly från platsen
- Nödvärn. Du får använda precis så mycket våld som erfordras för att  avbryta våldet eller komma undan.

Åtgärder vid hot som INTE innebär en överhängande fara: 


Budskap i olika former som uppfattas som brottsligt, trakasserier, våld eller hot ska  polisanmälas och rapporteras till kommunens säkerhetsfunktion.


Självklart kan du även rapportera annat som du uppfattar som avvikande och som kan vara av betydelse ur säkerhetssynpunkt.


När det gäller brev som skickats och som innehåller hot är det viktigt att:

 1.   Lägga brevet i en papperspåse (säkra spår)

 2.   Notera ankomstdag

 3.   Kontakta säkerhetsfunktionen vid E-post/SMS.  All form av       elektronisk kommunikation lämnar osynliga spår efter sig gör därför följande:

 4.   Spara meddelandet


Råd och stöd:

Kontakta säkerhetsfunktionen

 


Åtgärdslista efter hot, våld och olyckor

eller andra omskakande händelser

   

Omedelbara åtgärder


Information till lokal partiledning  

Information till kommunens säkerhetsfunktion  

Be vittnen stanna kvar på plats  

Kontrollera att det finns en ansvarig för omhändertagandet av den drabbade   


Åtgärder samma dag; Omhändertagande


Ta den/de drabbade avsides till en lugn plats  

Visa vänlighet och stöd  

Fysiskt omhändertagande, varm dryck, kanske filt  

Håll den drabbade under uppsikt, särskilt avseende beteendet  

Prata (avlastningssamtal) med den/de som drabbats

Bestäm mötesplats för nästa dag  

Underrätta anhöriga.

Om möjligt underrättar var och en sina egna anhöriga (Anhöriglistor?)  

Utse stödperson för de närmaste dagarna.

Följa med till sjukhus eller annan hjälp  

Ordna sällskap HEM TILL bostaden.

Låt inte den drabbade köra bil själv   

Om den drabbade är ensam hemma, Ordna sällskap HEMMA I bostaden.

Hjälp till att ordna barnpassning, barnhämtning vid behov


Åtgärder samma dag; Information


Informera internt till övriga berörda  

Informera växeln vart samtal ska kopplas  

Utse pressansvariga och samverka med kommunens informationsenhet  

Kontakta stödfunktion (Intern eller extern, företagshälsovård etc.)  

Etablera samband med ansvarig polisutredare  


Åtgärder dagen efter


Drabbad personal samlas på överenskommen plats   

Stödfunktion genomför grupp eller individsamtal   

Bjud in de externa personer som varit inblandade till information/hjälp  


Åtgärder inom 14 dagar


Anmälan till Försäkringskassan,

Brottsoffermyndigheten  

Kontakta polis och hör hur utredningen går   

Informera personalen om utredningsläget  

Uppföljning av drabbade                                    Åtgärder inom 1,3, 6, 12  månader


Uppföljning av drabbade  


Åtgärder vid rättegång


Undersök möjligheter till målsägarbiträde   

Ordna så att den drabbade får information om hur en rättegång går till  

Lämna in ev. skadeståndsanspråk till åklagaren  

Organisationens skadeståndsanspråk lämnas till åklagaren 

Se till att den som ska vittna inte är ensam Avlastningssamtal/-åtgärder när något hänt:


Förklara för den drabbade att din hjälp är menad som ett erbjudande.

Förmå den drabbade att acceptera och motta hjälp. 

Ge den drabbade varm dryck om det fysiska tillståndet medger det.

Lämna inte den drabbade ensam.

Informera om möjliga reaktioner (om du kan detta) och att dessa är naturliga.

Acceptera känslor och låt den drabbade få uttrycka dessa. (Gråta, svära, hålla i handen.)

Lyssna till den drabbade mycket mer än du talar själv. Lyssna aktivt!

Ge KORREKT information. Dementera rykten. Var ärlig mot den drabbade.

Korrigera missuppfattningar och förvrängningar.

Undvik att ge ”goda” råd.

Förstå din begränsning som hjälpare.
TelefonlistaNamn      Funktion         Direktnummer        Mobil
                      ______________Stödfunktionen_______________________________________________Polisen______________________________________________________Partorförande_________________________________________________Anhöriga(a)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anteckningar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________