Partiprogram

LP_HEM.html
 
ff
 Ekonomi i balans:

•Det övergripande  målet med alla åtgärder som kommunen företar, ska bidra till en god ekonomisk hushållning. Den årliga avkastningen ska vara minst 2% och helst 4 %.


För att målet ska nås  måste den ekonomiska  medvetenheten genomsyra alla politiska- och tjänstemannabeslut. De förtroendevalda ska ifrågasätta beslut som riskerar att bli kostsamma, och alla reformåtgärder ska åtföljas av en ekonomisk konsekvensanalys.


Bostadsbyggande:

•Byggnation av hyresrätter samt bostadsrätter i orterna längs med riksvägarna 72 och 272.


För att åstadkomma en politisk styrning av bostadsbyggandet, bör kommunfullmäktige revidera Hebygårdars ägardirektiv. Vid en sådan revidering ska kommunfullmäktige följa upp att ägardirektiven efterlevs. Det kanske också bör utredas ifall Hebygårdar ska vara ett eget bolag, eller om det är möjligt att lägga detta inom den kommunala förvaltningen.


Kollektivtrafik:

•Skapa en långsiktighet för kollektivtrafiken i Heby kommun. Pendeltågstrafik mellan Uppsala- Sala, men stopp i Vänge, Järlåsa, Vittinge, Morgongåva, Heby och Sala är en del i detta.  Längs rv 272 fortsätter busstrafiken i samma omfattning som idag.


Detta måste genomföras i samarbete med landstinget, UL och Trafikverket. Betalningsansvaret måste utredas och klargöras.


Bygg- och miljöförvaltningen:


Den gemensamma förvaltningen tillsammans med Sala kommun fungerar inte tillfredsställande, och skapar onödigt mycket byråkrati. Detta kan skapa onödigt lång väntan på bygglov, vilket kan hindra tillväxten i Heby kommun. Detta drabbar såväl företagare som önskar etabera sig i kommunen, samt privatpersoner som önskar bygga hus.


Företagande:

•Heby kommuns ska ha en väg in för företagare som är intresserade av att etablera sig i kommunen.


Målet är att företagare ska uppleva det obyråkratiskt att vara i kontakt med Heby kommun, var frågan än gäller. De ska inte bli slussade mellan olika instanser för att för svar på olika frågor.


Integration:

•Invandrare med yrkesutbilning ska, efter genomgången SFI, få möjlighet att få pratik på någon kommunal verksamhet med anknytning till deras yrkesutildning.


Målet är att få en bättre integration och minska såväl utanförskap som bidragsberoende.


Skola/ barnomsorg:

•Heby kommun ska ha en bra skola som anpassas efter elevernas olika behov. Målet är att alla elever ska ha godkända betyg i alla ämnen.


•Vid pension/ uppsägning på egen begäran av barnskötare ska tjänsten omedelbart omförhandlas till en förskollärartjänst. Detta ska fortgå till kommunen nått målet om 70% förskollärare i kommunen.


Skolverket har vid upprepade tillfällen kritiserat kommunen för att en för låg andel i förskola/ fritidshem har högskoleutbildning. Verksamhetsnämnden har utformat en skrivelse angående detta, men den behöver bli tydligare. Föräldrar ska informeras om möjligheten att välja förskola/ skola.


  1. Heby kommun ska garantera konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata skolor/ förskolor i fråga om anslag.

  2. Föräldrar ska informeras om möjligheten att välja förskola/ skola.

   

    Kommunen ska bjuda in privata/ kooperativa skolformer till                kvalitetsdag avseende skolan.


Äldreomsorg:

•Äldre ska ha möjlighet att välja den form av omsorg som passar deras behov (med hänsyn till biståndsbedömningen). Vidare ska äldre ha möjlighet att välja vad de vill ha hjälp med inom ramen för antalet timmar. Det kan handla om städning, tvätt, promenad, sociala aktiviteter mm.


Övrigt:

  1. Alternativa utförare inom kommunen ska följa de lägsta löner som anges i kollektivavtal för respektive bransch.


Kommunen ska följa upp att inte oseriösa arbetsgivare verkar inom de kommunala områdena.LP_HEM.html

© Lokala partiet i Heby kommun